image

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver sättet på vilket EventCart Ab samlar, använder, dokumenterar och offentliggör information som blivit samlad av användare (framöver ”Användare”) av www.eventcart.fi webbsida. Samt alla tjänster, på, från och genom dessa webbsidor (framöver "Sidor", ”Sidorna” osv.). Integritetspolicyn inbegriper Sidorna samt alla produkter och tjänster som EventCart Ab tillhandahåller på sådana Sidor.

Personlig identifieringsinformation

Sidorna tillhandahålls av EventCart Oy Ab (“vi”, “oss”, “EventCart”), ett företag registrerat I Finland. EventCart har kontroll över personlig information som bearbetas på Sidorna. Var god och bekanta dig med Sidornas användarvillkor, adress https://eventcart.fi/terms-of-service. Termerna skall ha den betydelse som tillskrivs dem här eller i användarvillkoren.

Denna integritetspolicy gäller personlig information som behandlas av EventCart. Denna integritetspolicy gäller inte tredjeparts webbsidor, tjänster eller applikationer, inklusive evenemangsarrangörer, även om dessa kan nås via Sidorna eller marknadsförs via Sidorna. Vi uppmanar våra Användare att noggrant bekanta sig med integritetspolicyn på alla webbsidor och tjänster tillhandahållna av tredje part, detta gäller och evenemangsarrangörernas integritetspolicy i fråga om biljettförsäljning både genom deras egna webbsidor eller genom www.eventcart.fi.

Denna integritetspolicy utgör en beskrivning av datafilen för användare av Sidorna som anges i Finlands personuppgiftslagstiftning (Paragraferna 10 och 24)

Sidorna är inte ämnade för användare under 13 års ålder. Vi kommer inte att samla personlig information om personer under 13 år.

EventCart’s Contact Details
Name: EventCart Ltd.
Company ID: 2843017-6
Correspondence address:
Customer service’s phone number:
E-mail address:
www.eventcart.com
Contact person: Thomas Sabel

Source of Data

EventCart behandlar två typer av information om Användaren: (i) Användarinformation; och (ii) Teknisk information. Information om Användaren är oftast information som kan associeras med en individuell Användare och betraktas därmed som personlig information i relation till gällande lagstiftning. Även om teknisk information oftast inte är Användarrelaterad information kan en Användare ibland identifieras via den. I sådana fall kan teknisk information också betraktas som personlig information i relation till gällande lagstiftning.

Information om Användaren samlas till exempel när användaren besöker våra Sidor, registrerar sig på Sidorna, beställer någonting, beställer nyhetsbrev, fyller i ett formulär samt i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller service som vi tillhandahåller på våra Sidor. ”Information om Användaren” kan vara Användarens namn, epost adress, postadress, telefonnummer eller betal-/kreditkortsinformation. Vi samlar också information om andra transaktioner eller handlingar som Användaren gör på Sidorna. Användare kan också besöka våra Sidor utan att lämna personlig information. Vi samlar information om Användaren endast om denna frivilligt ger informationen till exempel genom att använda sådana funktioner på Sidorna som kräver att personlig information behandlas.

Vi kan samla teknisk information om Användare närsomhelst dessa interagerar med våra Sidor. ”Teknisk information” kan bestå av namn på webbläsare, typ av dator samt teknisk information om Användarens anslutning till våra Sidor, såsom operativsystem och vilken internetleverantörs service som används ävensom annan liknande information.

Ni ansvarar själva för att inskaffa den utrustning, anslutningar samt programvara som behövs för att använda EventCart samt även för kostnaderna för dessa.

Webbläsarcookies och annan användaranalys

Våra Sidor kan använda sig av “cookies” (kakor) för att förbättra användarupplevelsen. Vi kan också tillåta tredje part, såsom annonsörer att inkludera skilda cookies på Användarens dator (så kallade tredjeparts cookies) när en Användare använder våra Sidor. Vi har ingen tillgång till eller kontroll över sådana tredjeparts cookies. Denna integritetspolicy täcker endast av EventCart använda cookies och täcker inte användning av tredjeparts cookies av någon som helst annonsör eller annan tredje part. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare på att vägra cookies eller på att varna Användaren för när cookies sänds. Om Användaren vägrar cookies kan vissa delar av Sidorna fungera ofullständigt. The Network Advertisinf Initiative tillhandahåller mekanismer med vars hjälp man kan undvika viss online reklam som är kopplad till nätbeteende: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Användare inom Europeiska Unionen informeras om sina rättigheter ifråga om online reklam på www.youronlinechoices.eu.

Sidorna kan använda Google Analytics, en webbanalystjänst som Google Inc. tillhandahåller, i syfte att ge rapporter om besökaranvändning, för att hjälpa oss att förbättra sidorna samt för reklamändamål. För dessa ändamål använder Google Analytics cookies för att identifiera Användarens dator nästa gång Användaren återvänder till Sidorna. För en överblick över Google Analytics ber vi er besöka www.google.com/analytics/. Om Användaren inte tillåter (s.k. opt-out) Google Analytics reklamfunktioner finns verktyg för att förhindra dessa tillgängliga på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Hur vi använder insamlad information

Elandz kan samla in och använda personlig information i följande syften:

 • För att upprätthålla Sidorna och tjänsten till Användarna
 • EventCart behandlar personlig information för att kunna erbjuda sådana tjänster som vi kommit överens med användaren om. Vi använder informationen t.ex. till att behandla betalningar och återbetalningar (såvitt möjligt). Om Ni är i kontakt med vår kundsupport, använder vi oss av informationen ni gett oss för att kunna besvara frågor och lösa Era problem.

 • För att uppfylla våra lagstadgade plikter
 • EventCart behandlar personlig information för att uppfylla sina lagstadgade plikter. Dessa omfattar t.ex. vår bokförings-/redovisningsplikt samt vår plikt att ge information till myndigheter, t.ex. skattemyndigheten.

 • Behandling av krav och lagstadgade processer
 • EventCart kan använda personlig information behandling av krav och lagstadgade processer. Vi kan också använda informationen till att förhindra bedrägeri, missbruk samt för systemets och nätverkets säkerhet.

 • Kundkommunikation och marknadsföring
 • EventCart behandlar din personliga information för att kunna vara i kontakt med dig gällande Sidorna och eventuella förändringar i dem. Vi använder också din personliga information i syfte att marknadsföra sidorna åt dig.

 • Kvalitetsförbättring samt för analys och statistik

Laglig grund för behandling av personlig information

EventCart behandlar personlig information för att kunna uppfylla kontraktsenliga krav samt för att uppfylla våra lagstadgade plikter. Dessutom använder vi din information för att utveckla och upprätthålla den affärsverksamhet som vi är berättigade till samt till att upprätthålla och utveckla kundrelationer. Alltid då du går med på att lämna personlig information för affärsverksamheten som vi är berättigade till, väger vi noggrant din rätt till personlig integritet mot våra egna fördelar, vi tillhandahåller t.ex. användarvänliga verktyg för att avbeställa marknadsföringsprenumerationer.

På vissa ställen på sidorna kan vi fråga dig om ditt tillstånd att använda din personliga information, du kan dra tillbaka detta tillstånd när som helst.

Vi lagrar personlig information endast så länge som lagen föreskriver eller som det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Informationen raderas så fort som möjligt efter att den inte längre behövs.

>Hur vi skyddar din information

Vi vidtar åtgärder, både tekniska och inom organisationen för att skydda personlig information mot obehörigt intrång, ändring, avslöjande eller radering av personlig information, användarnamn, lösenord, information om transaktioner och annan information som lagras på Sidorna. Känslig och privat information som kommuniceras mellan Sidorna och Användaren sker över en SSL säkrad kommunikationskanal vilken är krypterad och skyddad med digitala signaturer.

Om, trots säkerhetsåtgärderna, informationsskyddet fallerar och denna händelse sannolikt har en negativ inverkan på användarens integritet, informerar vi så fort som möjligt om saken till både användaren och myndigheter i det fall att lagen så föreskriver.

Publicering och överförande av information

Personlig information behandlas och delas i huvudsak inom EventCarts organisation så att kraven i denna integritetspolicy uppfylls på ett rimligt sätt. Vi delar inte informationen till utomstående förutom i de fall som nämns i denna policy. Under EventCarts överseende kan vi använda oss av tredje part för informationsbehandling. Dessa tredje parter kan vara upprätthållare av betalningstjänster, med hjälp av vilka vi kan erbjuda våra sidor åt användarna.

I följande fall kan informationen delas med tredje part.

När en användare köper biljetter via Sidorna, kommer informationen som Användaren ger vid köpet att överföras till evenemangets organisatör som namnges på Sidorna. EventCart är inte ansvarig för någon information som behandlas av evenemangets organisatör.

Vi kan dela sammanfattningar, där enskilda användare inte kan identifieras, med våra samarbetspartners, pålitliga kumpaner samt marknadsförare för sådana syften som nämns ovan.

Vi kan överlåta personlig information till myndigheter då lagen så kräver eller för att skydda våra rättigheter. Vi kan också överlåta information inom vår egen företagsgrupp, till våra dotterbolag, sidokontor eller i samband med ägarbyte/företagsaffär, konkurs eller annan förändring i organisationen.

Vi överför inte regelbundet personlig information utanför Europeiska Unionen eller EES området.

Ändringar till denna integritetspolicy

EventCart kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst. När vi gör detta ändrar vi datumet längst ner på denna sida och skickar ett epost meddelande till våra registrerade Användare. Vi uppmanar Användare att regelbundet kolla efter ändringar på denna sida för att på så sätt hålla sig informerade om hur vi arbetar för att skydda den personliga information som vi samlar. Fortsatt användande av Sidorna efter att uppdatering av integritetspolicyn ägt rum betraktas som att Användaren accepterar ändringarna.

Ändringar till denna integritetspolicy

 • Rätt att granska informationen
 • Användaren har rätt att veta hurudan personlig information vi har dokumenterat om hen. Vi kan vägra att ge ut informationen om detta kan påverka andra personers rättigheter och frihet. Om det förflutit mindre än 12 månader sen senaste gång en användare granskat sina uppgifter, kan vi uppbära en expeditionsavgift.

 • Rätt att dra tillbaka tillståndet
 • Ifall behandlingen av information baserar sig på ett tillstånd som användaren gett, har användaren rätt att dra tillbaka tillståndet när som helst. Tillbakadragande av tillståndet påverkar inte informationsbehandling som gjorts innan användaren drog tillbaka tillståndet.

 • Rätt att korrigera personlig information
 • Användaren har rätt att korrigera eller komplettera information som vi harlagrat ifall informationen är felaktig eller bristfällig.

 • Rätt att radera information
 • Du kan också be oss att radera din personliga information ur vårt system. Vi kommer då att radera informationen såtillvida att vi inte har laglig grund för att inte radera informationen.

 • Rätt att motsätta dig behandling
 • Du kan ha rätt att motsätta dig att vi behandlar din personliga information för verksamheten vi är berättigade till i vissa fall. Om inte lagligt hinder föreligger kommer vi att bifalla din önskan. Att motsätta dig behandling av din personliga information, kan det begränsa dina möjligheter att använda sidorna.

 • Rätt att överföra information
 • Du har rätt att få den information om dig som vi behandlar i en välstrukturerad form, i ett allmänt använt format. Du har rätt att självständigt överföra informationen till tredje part.

 • Hur du använder dina rättigheter
 • Ovannämnda rättigheter kan användas genom att skicka ett brev eller epostmeddelande till de ovannämnda adresserna. Inkludera namn, adress, epostadress samt telefonnummer. Vi kan komma att fråga efter tilläggsinformation för att försäkra oss om din identitet. Vi kan motsätta oss förfrågningar som kommer orimligt ofta eller som är helt ogrundade.

Direktmarknadsföring

Användaren har rätt att inte ta emot elektronisk marknadskommunikation från oss genom att välja bort den i framtida kommunikationsmeddelanden genom att klicka avbeställ prenumeration –länken. Länken finns i all elektronisk marknadsföring som vi skickar till våra användare. Användaren kan också förbjuda oss att använda den personliga informationen för direktmarknadsföring genom att kontakta den ovanstående adressen.

Direktmarknadsföring

Om användaren anser att den personliga informationen behandlas i strid med gällande integritetslagstiftning, kan användaren kontakta de lokala myndigheterna som ansvarar för integritetsskydd. I Finland sköts detta av Dataombudsmannen (https://www.tietosuoja.fi).

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy, tillämpningar eller bruk av Sidorna, vänligen kontakta oss på: EventCart Ltd. https://www.EventCart.fi Tykistökatu 4 Åbo Finland +358 24 809 2355 info@eventcart.fi Detta dokument uppdaterades senast 29 Aug 2015.

Detta dokument uppdaterades senast 29 Aug 2015.

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy, tillämpningar eller bruk av Sidorna,