image

Användarvillkor

Godkännande av villkor

Allmänt

Då du använder tjänster, innehåll, mjukvara på EventCart.fi eller andra EventCart applikationer och widgets som är integrerade på tredje parts internetsidor samt även då du registrerar ditt användarkonto med EventCart så accepterar du följande villkor ("Avtal" eller "Servicevillkor").

EventCart gör det bl.a. möjligt att marknadsföra evenemang samt sälja och köpa biljetter till evenemangen. Användare som organiserar kallas härefter "Organisatörer" och användare som köper biljetter kallas "Deltagare". En mera detaljerad beskrivning av EventCart samt information om systemkrav, avgifter och betalningar finns att läsa på hemsidan.

EventCart Ltd. som upprätthåller EventCart är ett i Finland registrerat bolag (FO-nummer 2843017-6 ). Dessa användarvillkor utgör ett bindande avtal mellan Er och EventCart Ltd. (Senare "vi", "oss" eller "EventCart Ltd.")

Följande villkor gäller all Er användning av EventCart. Alla villkor, förfaranden, råd till användare, policyn och andra procedurer gäller EventCart. Om det finns något av villkoren, förfarandena, råden, reglerna policyn eller procedurerna som du inte godkänner skall du inte använda EventCart. Användning av EventCart regleras också av våra användarvillkor.

Modification

Vi förbehåller oss rätten att enligt våra beslut ändra dessa användarvillkor samt vilka som helst avgifter gällande användning av EventCart genom att publicera ändringarna på EventCarts hemsida eller genom att per epost meddela registrerade EventCart användare. Ändringarna träder i kraft omedelbart, användare vi tidpunkten för ändringen berörs emellertid av ändringarna efter 1 månad från publiceringen eller epostmeddelandet. Fortsatt användande av EventCart efter att ändringarna publicerats innebär att Ni godkänner ändringarna. Om ni inte accepterar ändringarna eller delar av dem skall ni upphöra med att använda EventCart.

Språk

För att göra servicen användarvänlig kan vi översätta användarvillkoren, sekretessvillkoren samt andra regler och procedurer till andra språk. Den engelska versionen av alla dessa dokument är den som i sista hand styr din användning av EventCart och i eventuella tvister är den engelska versionen gällande gentemot de översatta versionerna.

Användning av EventCart

Härmed överlåter vi en begränsad, personlig, icke-exklusiv, annullerbar, icke-överförbar, icke-andrahandslicensierbar rätt att använda EventCart.fi sidorna enligt vad som stipuleras i användarvillkoren samt i gällande lagar och regler. Trots detta har varken Ni eller någon annan part rätt att direkt eller indirekt: (i) ändra, kopiera eller på annat sätt skapa derivat av EventCarts sidor eller delar av dessa; (ii) tillbakamodellera, knäcka, dekompilera eller på annat sätt komma åt källkoden, struktur, sekvens, arrangemang eller annan del av EventCart.fi; (iii) avlägsna, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, symbol för tjänsten eller annat som anger EventCart som den som innehar upphovsrätten; (v) delta i någon form av verksamhet som kan störa eller avbryta EventCarts funktionalitet; eller (vii) använda EventCart annat än genom dess hemsida eller på sätt som vi bemyndigat Er till. Ni binder Er specifikt till att följa alla lagar och regler gällande exportkontroll. Ni ansvarar själva för att inskaffa den utrustning, anslutningar samt programvara som behövs för att använda EventCart samt även för kostnaderna för dessa.

Abonnemang och inköp

EventCart Ltd. onnemang

Information gällande användaravgifter kan läsas på EventCart.fi hemsida.

Priserna kan variera enligt typ av abonnemang. Vi kan i vissa fall erbjuda gratis abonnemang. Genom att köpa ett abonnemang på EventCart, godkänner du att vi debiterar en månatlig abonnemangsavgift som finns specificerad på hemsidan, antingen genom att skicka en räkning, debitera Ert kreditkort eller på annat sätt som beskrivs på EventCarts hemsida. Abonnemanget förnyas automatiskt om det inte blivit uppsagt innan det månatliga förnyelsedatumet.

Genom att köpa ett abonnemang ger Ni Ert samtycke till att få det av Er beställda abonnemanget digitalt levererat. Då Ni beviljats tillgång till abonnemanget förlorar Ni Er rätt att som konsumenter dra Er ur avtalet; med andra ord kan köpet inte gå tillbaka.

Om Ni säger upp Ert abonnemang genom att skicka epost till info@EventCart.fi, kommer uppsägningen att träda i kraft dagen efter sista dagen i faktureringsperioden. Vi returnerar inte abonnemangsavgifter som Ni redan betalat.

Att skaffa biljetter till evenemang

EventCart gör det möjligt att köpa eller på annat sätt skaffa biljetter till evenemang ("Evenemang") som ordnas av organisatörer. Denna transaktion sker mellan deltagare och organisatör och vi är inte en part i varken avtalet eller transaktionen. Vi ansvarar inte för att avtalet mellan organisatören och deltagaren realiseras eller för att evenemang sålda och marknadsförda via EventCart blir av. Till kännedom så kan EventCart Ltd. sälja biljetter till sina egna evenemang eller skaffa biljetter till andra organisatörers evenemang och i dessa fall fungera som organisatör eller deltagare.

Biljetter till evenemang köpes och faktureras som en engångshändelse. Då Ni köper en biljett till ett evenemang bemyndigar Ni således oss att för organisatörens del debitera biljettpriset för ifrågavarande evenemang från kreditkort eller annat betalningssätt som Ni valt. Organisatören kan också erbjuda gratis biljetter.

EventCart debiterar organisatörerna en provision på genom EventCart sålda biljetter enligt beskrivning på EventCarts hemsida.

Uppfyllande av villkor för att biljetterna säljs enligt lag av organisatören är på organisatörens ansvar. Till organisatörens ansvar hör att alla lagar som gäller försäljning av biljetter till evenemang, marknadsföring av biljetterna, marknadsföring av evenemanget, själva evenemanget inklusive vad som stipuleras i konsumentskyddslagen och sekretesskydd. Organisatören förstår att de, på evenemangets sidor, måste informera deltagarna om deras lagliga rättigheter och om principerna för återbetalning. All kommunikation om och oenighet om återbetalning, fel eller brister i återbetalning mellan organisatör och deltagare hör inte till EventCarts ansvar. Om du är deltagare och vill att priset på biljett köpt via EventCart till ett evenemang återbetalas, ta kontakt direkt med evenemangets organisatör.

Registrering av användarkonto

För att kunna använda större delen av EventCarts funktioner krävs ett användarkonto hos EventCart.

För att bli registrerad som deltagare eller organisatör hos EventCart förbinder Ni Er att uppge och upprätthålla sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om Er själv enligt vad som efterfrågas i registreringsblanketten på hemsidan. Om du tillhandahåller information som är osann, ofullständig, föråldrad eller diffus eller om vi på goda grunder kan misstänka att informationen inte är sanningsenlig, korrekt eller fullständig, har vi rätt att stänga eller avsluta alla Era användarkonton samt förbjuda all Er nuvarande eller kommande aktivitet på EventCart (eller delar av den).

Som en del av registreringsprocessen på EventCart, kommer Ni att skapa lösenord och användarnamn. Ni är själv ansvarig för att hålla lösenordet och användarnamnet hemligt, och på så sätt också helt ansvarig för all aktivitet på Ert konto. Ni förbinder Er att omedelbart meddela EventCart om otillåten användning av lösenordet och användarnamnet samt försäkra Er om att logga ut från kontot varje gång Ni avslutar en session. EventCart varken är eller kommer att bli ansvarig för skada som uppstått på grund av att Ni inte uppfyllt dessa krav samt inte heller för några som helst andra otillåtna intrång på Ert konto.

Ni måste vara minst 18 år gammal för att registrera ett konto. Om Ni registrerar ett konto för ett företag eller annan rättsperson, försäkrar Ni att personen i vars namn kontot kommer att användas accepterar servicevillkoren.

Biljetter till evenemang som säljs via EventCart kan innehålla ytterligare villkor från organisatörens sida. Då Ni köper en biljett via EventCart, accepterar Ni samtidigt sådana villkor.

Vi använder tredje parter, såsom Google och Facebook, för att skapa och godkänna användarkonton. Genom att använda sådana tredje parters tjänster, accepterar Ni också deras användarvillkor, sekretessvillkor och andra avtal mellan Er och dem.

EventCart innehåll

EventCart innehåll

Ni accepterar att allt material, utan undantag, innehållande information, data, mjukvara, text, designdetaljer, grafik, bilder, material för evenemangsmarknadsföring, reklam och annat innehåll (sammantaget "Innehåll") som distribueras av eller via EventCart, är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet samt lagar om upphovs- och immaterialrättighet. Att reproducera, kopiera eller distribuera Innehåll för andra ändamål är strängt förbjudet.

Alla immaterialrättigheter rörande EventCart är och kommer alltid att vara EventCart Ltd.:s och/eller annan relevant tredje parts egendom med ensamrätt. Inget i detta avtal överför några som helst immaterialrättigheter till Er.

Ditt innehåll

Förtydligas att Ni har full äganderätt till det innehåll som Ni lägger upp på EventCart ("Ert innehåll").

Det innehåll som Ni skickar till eller lägger upp på EventCart kommer att kunna ses av andra EventCart användare samt via tredje parts tjänster och internetsidor. Genom att publicera Ert innehåll, accepterar du att andra kan ta del av det.

Vi avsäger oss allt ansvar för säkerhetskopiering och/eller bibehållande av Ert innehåll som Ni publicerat på EventCart.

Ni förstår och accepterar att om Ni bidrar med eller gör något av Ert innehåll åt EventCart, så ger ni oss också en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar, vidarelicensierbar (på flera nivåer) rätt till Ert innehåll. Vi får också rätt att använda, reproducera, anpassa, modifiera, distribuera översätta, publicera, skapa variationer på, uppföra, visa eller på annat sätt använda Ert innehåll, helt eller delvis i alla kända media eller sådana som kommer att utvecklas, för alla som helst syften. Ni försäkrar och garanterar att Ni har alla rättigheter som krävs för att ge dessa rättigheter samt att allt Ert innehåll (i) inte kränker, bryter mot, är opassande eller på annat sätt är i konflikt med tredje parts rättigheter inkluderande, utan förbehåll, privatliv, publiceringsrättigheter, upphovsrätt, varumärke och/eller annan immaterialrättighet och (ii) följer all gällande lagstiftning och förordningar inklusive all konsumentskydds- och marknadsföringslagstiftning. Dessutom förutsätter vi att Ert innehåll är sanningsenligt och korrekt. Vi följer inte upp eller korrigerar Ert innehåll, men vi förbehåller oss rätten att när som helst avlägsna Ert innehåll om vi misstänker att det inte följer dessa användarvillkor. Dessutom accepterar Ni att vi kan använda Ert namn och logotyp (vare sig Ni har eller inte gjort den tillgänglig via nätsidan) för att referera till Er som en nuvarande eller tidigare kund hos EventCart. Vi kan använda materialet på hemsidan eller i annat marknadsförings- och reklammaterial.

Förfarande

Oberoende om Ni använder EventCart i egenskap av deltagare eller organisatör, är Ni införstådd i att ni är ansvarig för allt Ert innehåll, oberoende av innehållets format, som Ni tillhandahåller organisatörer, deltagare eller tredje part via EventCart. Ni accepterar att inte använda EventCart till:

  • ladda upp, posta, skicka via epost eller på annat sätt publicera innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, tillkrånglat, ärekränkande, vulgärt, obscent, gör intrång i privatliv, hatiskt, rasistiskt, etiskt förolämpande eller på annat sätt klandervärt;
  • skada minderåriga på något som helst vis
  • ladda upp, posta, eposta, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som Ni inte har rätt till
  • ladda upp, posta, eposta, sända eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som kränker någon patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller annan rättspersons äganderätt
  • ladda upp, posta, eposta, sända eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som innehåller programvirus eller annan datakod, filer eller program som är gjorda för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller på annat sätt interagera med EventCart på sätt som strider mot användarvillkoren.
  • Störa eller avbryta EventCart eller servrar och nätverk som är kopplade till EventCart, eller att bryta mot krav, procedurer, policyn eller regler för nätverk som är kopplade till tjänsterna
  • avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot lagar och förordningar, inklusive, utan undantag, lagar och förordningar gällande försäljning och återförsäljning av biljetter; eller
  • förfölja eller på annat sätt trakassera person eller samfund.

Oberoende om Ni använder EventCart i egenskap av organisatör förstår du att vi inte förhandsgranskar innehåll som hålls tillhanda av Er eller av tredje part. Vi har rättighet (inte skyldighet) att enligt prövning (i) övervaka, ändra, editera eller avlägsna vad som helst i Ert innehåll, helt eller delvis och/eller (ii) avsäga eller ta bort Er rätt att använda EventCart när som helst (utan eller med förhandsvarning), av vilken som helst eller utan orsak. Ni är medveten om och accepterar att vi kan spara och även publicera Ert innehåll av vilken anledning som helst, även utan begränsning inom lagens ramar eller i god tro (bona fide), om vi anser att dokumentation och avslöjande är nödvändigt för (a) att fullfölja rättsprocess (b) för att försäkra oss om användarrättigheter (c) för att svara på påståenden om att Ert innehåll kränker tredje part; eller (d) för att skydda våra, våra användares och/eller allmänna rättigheter, egendom och personlig säkerhet

Ersättningsskyldighet

Ni accepterar att garantera vår säkerhet, försvara oss och att inte ställa oss (och våra dotterbolag, samarbetspartners, arbetstagare, representanter, partners och licenshållare) till svars för anspråk, krav, skador, förluster och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga juridiska avgifter) som förorsakats av andra användare eller tredje part och som ställer sig utanför dessa användarvillkor, inklusive, men inte begränsat till, vilket som helst av Ert innehåll som kränker tredje parts rättigheter.

Ändringar i tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och emellanåt, ändra, koppla ner, avbryta EventCart, (helt eller delvis) tillfälligt eller permanent. Att när som helst och emellanåt, ändra, koppla ner eller avbryta Ert abonnemang eller användarkonto tillfälligt eller permanent av vilken som helst orsak eller utan orsak, med eller utan förhandsmeddelande. Ni accepterar att vi inte skall hållas ansvariga gentemot Er eller tredje part på grund av ändring, avstängning eller avslutande av tjänst. EventCart kan också vara tillfälligt otillgängligt på grund av underhålls- eller andra orsaker.

Giltighetstid och uppsägning

Det här avtalet är i kraft då Ni använder EventCart, antingen som registrerad eller oregistrerad användare. Ni kan säga upp abonnemanget när som helst och av vilken orsak som helst, varefter Ni kommer att ha tillgång till abonnemanget hos EventCart till slutet av Er faktureringsperiod. Provisioner ämnade att vara i kraft till uppsägningen och slutet av detta avtal, kommer också att vara i kraft.

Ingen garanti

EVENTCART ERBJUDS ”SÅ SOM DEN ÄR” OCH ”SÅ SOM DEN FINNS TILLGÄNGLIG”. VI IFRÅNSÄGER OSS ALLA SLAG AV GARANTIER, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖPSGARANTI, ÄGANDERÄTT, ÖVERTRÄDELSE ELLER ANPASSNING TILL SPECIFIKT ÄNDAMÅL. VI GARANTERAR INTE (I) ATT EVENTCART KOMMER ATT UPPFYLLA ERA KRAV (II) ATT EVENTCART KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, PUNKTLIG ELLER FELFRI (III) ATT ANVÄNDANDE AV EVENTCART KOMMER ATT VARA EXAKT OCH TILLFÖRLITLIGT. Vi ansvarar på inget sätt för deltagares, organisatörs eller tredje parts innehåll, produkter, tjänster, handlingar eller borttagande före, under och/eller efter evenemanget. Ni godkänner att EventCart varken kontrollerar eller ansvarar för kvalitet, säkerhet eller laglighet gällande evenemang som marknadsförs via EventCart. Ni godkänner att EventCart varken kontrollerar eller ansvarar för EventCart användares (inklusive deltagare och organisatörer) förmåga att fullfölja transaktioner.

DENNA DEL BEGRÄNSAR INTE VÅRT LAGSTADGADE ANSVAR FÖR FEL I EVENTCART GENTEMOT VÅRA KONSUMENTKUNDER ELLER ANNAT ANSVAR SOM ENLIGT LAG INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER ERA STADFÄSTA KONSUMENTSKYDDSLAGAR.

Begränsningar i ansvarsplikten

INOM RAMEN FÖR LAGEN OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, ÄR EventCart Ltd. ELLER DESS DOTTERBOLAG, PARTNERS, TJÄNSTEMÄN, ARBETSTAGARE, REPRESENTANTER, SAMARBETSPARTNERS ELLER LICENSTAGARE ANSVARIGA GENTEMOT ER ELLER TREDJE PART I KONTRAKTET FÖR ÖVERTRÄDELSER, BROTT, SKADEGÖRELSE ELLER ANNAN SKADA. DETTA INNEFATTAR, UTAN BEGRÄNSNINGAR, DIREKT-, INDIREKT-, TILLFÄLLIG-, OFÖRUTSEDD-, SPECIELL-, FÖLJD- ELLER STRAFFBAR SKADA SOM UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDANDE ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA EVENTCART.

ORGANISATÖRER SOM SÄLJER BILJETTER VIA EVENTCART ÄR SJÄLVSTÄNDIGA AKTÖRER, INTE FILIALER, REPRESENTANTER ELLER ARBETSTAGARE HOS EVENTCART ELLER EventCart Ltd. EventCart Ltd. HAR INGET ANSVAR FÖROCH KOMMER INTE ATT ERSÄTTA ETT INHIBERANDE ELLER EN ÖVERBOKNING AV ETT EVENEMANG.

DENNA SEKTION BEGRÄNSAR INTE ERA, SOM KONSUMENT, LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ATT KRÄVA ERSÄTTNING FÖR SKADOR SOM BEROR PÅ FEL I EVENTCART, ENLIGT VAD SOM STIPULERAS I KONSUMENTSKYDDS- ELLER ANNAN LAGSTIFTNING.

LAG SOM TILLÄMPAS OCH AVGÖRANDE AV TVISTEMÅL

Dessa användarvillkor är styrda och kommer att tolkas enligt Finländsk lagstiftning, förutom i fall av andra lagvalsregler, om inte annat stipuleras enligt gällande konsumentskyddslag.

Eventuella tvistemål som uppkommit på basen av detta avtal, avgörs i Helsingfors tingsrätt, Helsingfors, Finland, om inte annat stadgats i gällande lag. Finländska konsumenter har möjlighet att i tvistemål vända sig till konsumentskyddsnämnden (se närmare instruktioner på www.kuluttajariita.fi).

Övrigt

Titlarna på de olika sektionerna i dessa användarvillkor har ingen laglig eller kontraktsenlig effekt eller betydelse, sektionerna har titlar för att öka användarvänligheten.

EventCart Ltd. ansvarar inte för förseningar eller disfunktionalitet som beror på orsaker som EventCart Ltd. rimligen inte kan kontrollera. Sådana orsaker är krigshandlingar, terrorism, upplopp, blockader, åtgärder av civila- eller militära myndigheter, eldsvåda, översvämningar, olyckor, strejker eller brist på transporter, bränsle, energi, arbete eller material.

Om något av villkoren i detta avtal är ogiltigt, gäller fortfarande resten av avtalet till fullo.

Dessa användarvillkor är ett fullständigt och exklusivt avtal mellan Er och EventCart Ltd. gällande EventCart. Dessa användarvillkor ersätter alla tidigare avtal gällande EventCart.

Vårt försummande av att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte betraktas som ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse.

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy, tillämpningar eller bruk av Sidorna, vänligen kontakta oss på: EventCart Ltd. www.EventCart.fi Tykistökatu 4 Åbo Finland +358 24 809 2355 info@eventcart.fi Detta dokument uppdaterades senast 29 Aug 2015.

Detta dokument uppdaterades senast 9 May 2018.

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy, tillämpningar eller bruk av Sidorna,